معلق

بسیاری ازحروف در زبان فارسی هم آوایی دارند: (ح، ه)، (س، ص)، (ق، غ)، (ت، ط)، (ز، ذ، ض، ظ) و (ء، ع) به همین سبب بسیاری از واژه وترکیب هانیز هم آوا می‌شوند . منذ 4 أيام

2023-02-01
    القارئ ابراهيم الحق سورة ق
  1. ) برکنار شده از خدمت
  2. 296 likes · 1 talking about this
  3. التعليق الصوتي
  4. بالطلب
  5. (of coffee, food, etc